Dabas skaitīšanai – trešā sezona

2017. gadā Latvijā tika sākta dabas skaitīšana jeb Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu apzināšana. Un šodien ir apstaigāta jau vairāk nekā puse Latvijas teritorijas – arī upes un ezeri. Dabas ekspertu pirmie secinājumi gan nav pārāk iepriecinoši. Piemēram, no īpaši aizsargājamiem saldūdens biotopiem izcilai vai labai kvalitātei atbilst vien puse. Interesējās Zemgales TV.