Rāznas ezera ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai stiprinās krastu un pļaus niedres

Lai mazinātu Rāznas ezera piekrastes aizaugšanu ar niedrēm un rastu labākos risinājumus erozijas skarto krastu stiprināšanai, ezerā sākts Dabas aizsardzības pārvaldes projekts Biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanai Rāznas ezerā. Kopumā projekta laikā izpļaus ap 35 hektāru lielu niedrāju audžu platību pie Strodiem, pie Tilīšu raga, ap Zosnu, tāpat krastā pie Ginevičiem un pie Dvarčiem.