Avotu un aku ūdens piesārņojums lauksaimniecībā izmantojamo zemju tuvumā

Meklējot pesticīdu atliekvielas dzeramā ūdens akās, kas atrodas blakus lauksaimniecībā izmantojamai zemei un tiešā dzīvnieku fermu tuvumā, atklājās, ka… Ko tieši uzrādīja ūdens analīzes, skaidrojam raidījumā.
Komentāri

Kategorijas